Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 700,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. 

Úplatu je třeba uhradit nejlépe trvalým příkazem na účet MŠ Tyršova č. ú. 123-6485250207/0100

a to nejpozději do 20. dne v měsíci. Je třeba uvést variabilní symbol 220102, do poznámek jméno dítěte .

 

Děti s povinným předškolním vzděláváním (poslední rok před nástupem do 1. třídy ZŠ včetně dětí s odkladem povinné školní docházky) jsou od platby školného osvobozeny.

Úplata se snižuje během hlavních prázdnin a platí ji jen ti zákonní zástupci, jejichž děti docházejí do MŠ.

Pokud dítě během hlavních prázdnin nebude navštěvovat MŠ, lze trvalý příkaz na úhradu stravného a školného na tyto měsíce zrušit a obnovit opět od září následujícího školního roku.

 

Osvobození od úplaty se řídí § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy
  • vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy včetně dětí s odkladem školní docházky
  • Od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky povinné, tjbezúplatné.