Skip to main content

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte činí 700,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. 

Úplatu je třeba uhradit nejlépe trvalým příkazem na účet MŠ Tyršova č. ú. 123-6485250207/0100

a to nejpozději do 20. dne v měsíci (Např: v září na září…), do poznámek jméno dítěte a účel platby (školné).

Děti s povinným předškolním vzděláváním (poslední rok před nástupem do 1. třídy ZŠ včetně dětí s odkladem povinné školní docházky) jsou od platby školného osvobozeny.

Úplata se snižuje během hlavních prázdnin a platí ji jen ti zákonní zástupci, jejichž děti docházejí do MŠ.

Pokud dítě během hlavních prázdnin nebude navštěvovat MŠ, lze trvalý příkaz na úhradu stravného a školného na tyto měsíce zrušit a obnovit opět od září následujícího školního roku.

Osvobození od úplaty se řídí § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy
  • vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy včetně dětí s odkladem školní docházky
  • Od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky povinné, tjbezúplatné.

Platba na kulturní akce

Během měsíce září vybíráme 1000,- Kč na plánované kulturní akce naší MŠ. Čerpání těchto finančních prostředků vedeme v účetnictví MŠ.

Číslo účtu MŠ: 123-6485250207/0100

Do poznámky: jméno dítěte a účel platby (kultura)

Informace ke všem blížícím se akcím najdete v aplikaci NašeMŠ (nástěnka a akce školy) a v šatnách MŠ.