Skip to main content

Údaje o školce

Mateřská škola Tyršova se nachází v blízkosti náměstí v Letovicích. Jedná se o zcela novou mateřskou školu, která byla spuštěna do provozu 1.9.2022. Mateřská škola je umístěna v 1. patře budovy a v přízemí užívá městské kulturní centrum. Provozuje zde knihovnu pro děti a dospělé a informační centrum. Budova má také tělocvičnu, kterou využívá naše mateřská škola.

Mateřská škola má 3 běžné třídy s kapacitou 70 dětí ve věku 2-7 let.

  1. třída Včeličky (25 dětí)
  2. třída Housenky (20 dětí)
  3. třída Šnečci (25 dětí)

Součástí mateřské školy je školní zahrada. Celý prostor školní zahrady je nově oplocen a pokryt travnatou plochou.  Dostatečná plocha plná zeleně zajišťuje dětem vyžití. Je opatřena plastovými herními prvky a hračky jsou umístěny v přilehlé budově, která slouží jako sklad. Do budoucna se tu počítá s výstavbou nového hřiště.  Dalším aktivity dětí budou prozatím probíhat v prostorách fotbalového hřiště s využitím jejich zázemí, pískoviště, průlezek, travnatých ploch a zastřešené plochy terasy, kde si děti mohou hrát i za nepřízně počasí, může zde probíhat i výuka.

Naše vize

Budeme vychovávat dítě s pozitivním přístupem k přírodě, člověku i k sobě samému. Vytvářet svébytnou, zdravě sebevědomou a samostatnou osobnost dítěte s rozvinutými vyššími city mravními a estetickými, se schopností aktivně se zapojit do dalšího vzdělávání a do života současné i budoucí společnosti.

Chceme vytvářet pestré, nápadité a harmonické prostředí s přátelskou atmosférou mezi dětmi i dospělými. Chceme, aby naše MŠ byla místem bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění a pozitivních mezilidských vztahů.

Přímo v objektu se nachází  dětská knihovna s kterou plánujeme spolupráci ve snaze v dětech vzbudit lásku k četbě, k jazyku i ke kráse literárního odkazu našich předků.

Tělocvična nám umožňuje věnovat se tělovýchovným aktivitám a  pěstovat u dětí obratnost, zdatnost a dle jejich zájmu je dále rozvíjet v aktivitách věku přiměřených tělovýchovných dovedností. V této návaznosti se škola zaměří na sport –  gymnastiku, tanec a míčové hry.

Na zahradě MŠ do budoucna počítáme s výstavbou nového hřiště. Pozornost zde budeme věnovat environmentální výchově.