Úhrada stravného

Vážení rodiče, školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

Školní jídelna připravuje stravu dětem a pracovníkům školy v době jejich pobytu ve škole. Pokud dítě onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, obědy na další dny je povinnost odhlásit. Za neodebranou přihlášenou stravu se neposkytuje finanční náhrada.

 

Placení stravného. Stravné se hradí formou trvalého příkazu (900,- Kč)

Naše konto 1360892369/0800. Úhrada bude prováděna vždy nejpozději k 20. dni toho měsíce (tzn. do 20. září na měsíc září).

K platbám je důležitý tzv. variabilní symbol, který naleznete na přihlášce ke stravování.

 

Odhlašování stravného. Odhlašování se provádí den předem nejpozději do 12. hodin. Při náhlé nemoci nejpozději do 8.hodin

Vyúčtování a kontrola stravného. Vyúčtování je prováděno jedenkrát ročně, vždy na konci školního roku.

Úhrada stravného je pro zákonné zástupce povinná! Opakované neuhrazení  je považováno za závažné porušení školního řádu a může být důvodem pro ukončení předškolního vzdělávání  ( podle § 35, odstavec 1 d, zákona 561/2004 Sb. – školský zákon ).

Ceny oběda:

Děti 2-6 let………………45,- Kč

Děti 7 let (s OŠD)…….47,- Kč